joi, 22 octombrie 2015

Convenția Europeană privind exercitarea drepturilor copiilor
Acesta este un rezumat
Intregul articol il puteti gasi aici: https://goo.gl/d572mj


Traducător: Boldea Ramona
Corector: Emanuela Mărgineanu

Strasbourg, 25.I.1996

Tratatul de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și Tratatul de instituire a Comunității Europene, a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. Prin urmare, începând cu această dată, orice referire la Comunitatea Europeană se interpretează ca Uniunea Europeană.

Preambul

Statele membre ale Consiliului Europei și celelalte State semnatare, Considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi;

Având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, în special Articolul 4, care impune Statelor Părți să întreprindă toate măsurile legislative, administrative și de altă natură necesare pentru punerea în aplicare a drepturilor recunoscute în Convenția menționată;


Cunoscând conținutul Recomandării 1121 (1990) a Adunării Parlamentare cu privire la drepturile copilului; Convinse că drepturile și interesul superior al copiilor ar trebui promovate și că în acest scop copiii ar trebui să aibă posibilitatea de a-și exercita drepturile, în special în cadrul acțiunilor familiei, care îi afectează;

Recunoscând că ar trebui să li se dea copiilor informații relevante, pentru ca aceste drepturi și interese superioare să fie promovate și că trebuie acordată importanța cuvenită părerilor copiilor;
Recunoscând importanța rolului părinților în protejarea și promovarea drepturilor și intereselor superioare ale copiilor și având în vedere că, atunci când este necesar, Statul ar trebui să se implice în protecției și promovarea acestora;

Considerând, cu toate acestea, că, în caz de conflict este de dorit pentru familii să încerce să ajungă la un acord înainte de a se prezenta în fața unei autorități judiciare,

Articolul 1 – Domeniu de aplicare și scop

1. Această Convenție se va aplica copiilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

2. Obiectivul Convenției este ca, în interesul superior al copiilor, să le promoveze drepturile, să le acorde drepturi procedurale și să faciliteze exercitarea acestor drepturi,garantând că ei înșiși, sau prin intermediul altor persoane sau organizații, sunt informați și li se permite să participe la procedurile judiciare care îi afectează.


Articolul 2 – Definiții

Pentru scopurile acestei Convenții:

a. Termenul „autoritate judiciară” înseamnă o judecătorie sau o autoritate administrativă cu puteri echivalente;

b. Termenul „deținătorii responsabilităților parentale” înseamnă părinți sau alte persoane sau organizații cu drept de a exercita parțial sau total autoritatea parentală

c. Termenul „reprezentant” semnifică o persoană, de exemplu avocat, sau un organ desemnat să acționeze în fața unei autorități judiciare în numele unui copil;d. Termenul de „informații relevante” înseamnă informații care sunt potrivite vârstei și capacității de înțelegere ale unui copil, și care vor permite copilului să își exercite toate drepturile, cu excepția cazului în care furnizarea acestor informații ar fi contrare binelui copilului.


Articolul 3 – Dreptul de a fi informat și de a se exprima în cadrul procedurilor

Unui copil considerat de legile interne ca înțelegând suficient lucrurile, i se vor acorda, în cazul procedurilor în fața unei autorități judiciare care îl vor afecta, și are dreptul de a solicita, următoarele drepturi:

Articolul 4 – Dreptul de a solicita numirea unui reprezentat special

Articolul 5 – Alte drepturi procedurale posibile

Articolul 6 –Luarea deciziilor

Articolul 7 – Obligația de a acționa rapid

Articolul 8 – Acțiunea din proprie inițiativă

Articolul 9 – Numirea unui reprezentant

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 13 – Mediere sau alte procedee pentru a rezolva disputele

Articolul 14 – Asistența și consultanță juridică

Articolul 15 – Relațiile cu alte instrumente internaționale

Capitolul 3 – Comitetul Permanent

Articolul 16 – Înființarea și funcțiile Comitetului Permanent

1. Comitetul Permanent este configurat pentru a îndeplini scopurile prezentei Convenții.

2. Comitetul Permanent va revizui problemele cu privire la prezenta Convenție. Poate, în special:

a. considera orice chestiuni relevante referitoare la interpretarea sau implementarea Convenției. Concluziile Comitetului Permanent privind implementarea Convenției pot lua forma unei recomandări; recomandările vor fi adoptate cu o majoritate de 3⁄4 din voturile exprimate;

b. Propune amendamente Convenției și le examinează pe cele propuse în conformitate cu articolul 20;

c. Oferă consiliere și asistență organelor naționale cu funcțiile precizate în alineatul 2 din Articolul 12 și promovează cooperarea internațională între ele.

Articolul 17 – Alcătuirea

Articolul 18 – Ședințe

Articolul 19 – Rapoartele Comitetului Permanent

Capitolul IV – Modificările Convenției

Articolul 20

Capitolul V – Clauze finale

Articolul 21 – Semnarea, ratificarea și intrarea în vigoare

Articolul 22 – State non-membre și Comunitatea Europeană

Articolul 23 – Aplicarea teritorială

Articolul 24 - Rezerve

Articolul 25 - Denunțarea

Articolul 26 - Notificări

Secretarul General al Consiliului Europei va notifica Statelor membre ale Consiliului, oricărui semnatar,voricărei Părți și oricărui alt Stat sau Comunității Europene, care a fost invitat să adere la prezenta Convenție:

a. orice semnătura;

b. depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;

c. orice dată de intrare în vigoare a prezentei Convenții în conformitate cu Articolele 21 sau 22;

d. orice amendament adoptat în conformitate cu Articolul 20 și data la care un astfel de amendament intră în vigoare;

e. orice declarație făcută în conformitate cu dispozițiile Articolelor 1 și 23;

f. orice denunțare făcută în conformitate cu dispozițiile Articolului 25;

g. orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la prezenta Convenție.

Drept pentru care, subsemnații, autorizați pentru aceasta, au semnat prezenta Convenție.

Întocmită la Strasbourg, 25 ianuarie 1996, în limbile franceză și engleză, ambele texte fiind autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite copii legalizate fiecărui Stat membru al Consiliului Europei, Statelor nemembre care au participat la elaborarea prezentei Convenții, Comunității Europene și oricărui Stat invitat să adere la prezenta Convenție.


ref.[ngo4074]

Colectivul ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite