marți, 22 mai 2012

Procedura executării silite în cazul măsurilor privitoare la minori (III)

Executarea hotarârilor judecatoresti referitoare la minori

Art. 879. – (1) Dispozitiile prezentului capitol sunt aplicabile si în cazul masurilor privitoare la minori prevazute într-un titlu executoriu, cum sunt stabilirea locuintei minorului, darea în plasament, înapoierea minorului de catre persoana care îl tine fara drept, exercitarea dreptului de a avea legaturi personale cu minorul, precum si alte masuri prevazute de lege.
(2) În aceste cazuri, executorul judecatoresc va trimite parintelui sau persoanei la care se afla minorul, încheierea de încuviintare a executarii împreuna cu o somatie în care îi va comunica acesteia data la care sa se prezinte împreuna cu minorul la sediul sau ori în alt loc stabilit de executor, în vederea preluarii acestuia de catre creditor, sau, dupa caz, îi va pune în vedere sa permita celuilalt parinte sa îsi exercite dreptul de a avea legaturi personale cu minorul, potrivit programului stabilit în titlul executoriu.
(3) Daca debitorul nu se va conforma somatiei executorului, acesta, la cererea creditorului, va sesiza instanta de executare pentru a face aplicatia art. 875.

Art. 880. – (1) Daca în termen de o luna de la comunicarea încheierii prevazute de art. 875 alin. (2), debitorul nu executa obligatia sa, executorul judecatoresc va proceda la executarea silita.
(2) Executarea se va efectua în prezenta unui reprezentant al directiei generale de asistenta sociala si protectie a copilului si, când acesta apreciaza ca este necesar, a unui psiholog desemnat de aceasta. Prezenta psihologului nu este necesara daca delegatul directiei are aceasta calificare.
(3) La solicitarea executorului judecatoresc, agentii fortei publice sunt obligati sa-si dea concursul la executare, în conditiile legii.
(4) Nu este permis niciunei persoane sa bruscheze minorul sau sa exercite presiuni asupra lui pentru a se realiza executarea.

Art. 881. – (1) Daca debitorul nu îsi îndeplineste obligatia, amenda stabilita de instanta potrivit art. 875 va curge pâna la momentul executarii, dar nu mai mult de 3 luni de la comunicarea încheierii prevazute de art. 875 alin. (2).
(2) În cazul în care debitorul nu îsi îndeplineste obligatia în termenul prevazut la alin. (1), precum si atunci când debitorul este de rea-credinta si ascunde minorul, executorul judecatoresc va consemna acest fapt si va sesiza de îndata parchetul de pe lânga instanta de executare în vederea începerii urmaririi penale, pentru 
savârsirea infractiunii de nerespectare a hotarârii judecatoresti.

Art. 882. – (1) Daca executorul constata ca însusi minorul refuza în mod categoric sa îl paraseasca pe debitor sau manifesta aversiune fata de creditor, va întocmi un proces-verbal în care va consemna constatarile sale si pe care îl va comunica partilor si reprezentantului directiei generale de asistenta sociala si protectie a copilului.
(2) Reprezentantul directiei generale de asistenta sociala si protectie a copilului va sesiza instanta competenta de la locul unde se afla minorul, pentru ca aceasta sa dispuna, în functie de vârsta copilului, un program de consiliere psihologica, pentru o perioada ce nu poate depasi trei luni. Cererea se solutioneaza de urgenta în camera de consiliu, prin încheiere nesupusa nici unei cai de atac, pronuntata cu citarea parintilor si, dupa caz, a persoanei la care se afla copilul.
Dispozitiile legale privind ascultarea copilului ramân aplicabile.
(3) La finalizarea programului de consiliere, psihologul numit de instanta va întocmi un raport pe care îl va comunica instantei, executorului judecatoresc si directiei generale de asistenta sociala si protectie a copilului.
(4) Dupa primirea raportului psihologului, executorul va relua procedura executarii silite, potrivit art. 880.
(5) Daca si în cursul acestei proceduri, executarea nu va putea fi realizata din cauza refuzului minorului, reprezentantul directiei generale de asistenta sociala si protectie a copilului va sesiza de îndata instanta competenta pentru a se pronunta asupra mentinerii masurilor privitoare la minor care n-au putut fi puse în executare.

Art. 883. – Executorul judecatoresc va încheia un proces-verbal în care va constata modul de îndeplinire a obligatiilor prevazute de art. 879 alin. (1), dispozitiile art. 860 fiind aplicabile în mod corespunzator.

Niciun comentariu:

Cele mai citite