marți, 5 iulie 2016

Initiativ legislativa care va introduce in lege alienarea parentala

Avem placerea sa punem la dispozitia publicului larg, in copie, textul propunerii legislative formulate de catre d-nul deputat Ovidiu Raetchi,, propunere care, printre altele,, mentioneaza alienarea parentala ca forma de violenta in familie.  Poiectul a fost adoptate de catre camera deutatilor fiind inaintat Senatului, care este camera decizionala.

Ne exprimam prin aceasta, cea mai deosebita consideratie pentru domnul deputat Raetchi.

Colectivul ARPCC


-----------------------------------------------------------------------------


CABINET PARLAMENTAR - OVIDIU ALEXANDRU RAETCHI
CAMERA DEPUTATILOR
SENAT
LEGE
pentru modificarea si completarea Legii nr. 217 din 2003 privind prevenirea si combaterea
violentei in familie republicata in 2014
Parlamentul Romaniei adoptă prezenta lege.
I.               Legea nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei în familie se modifică și se
completează după cum urmează:
1.               După articolul 2 litera f) se introduce o noua literă g) după cum urmează: „g) interesul superior al copilului"
2.               Articolul 3, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 3 (2) O formă specifică a violenței în familie o reprezintă violența domestică definită drept toate acțiunile de violență fizică, sexuală, psihologică sau economică, care survin în familie, în unitatea domestică sau între foștii sau actualii soți sau parteneri, indiferent dacă agresorul împarte sau a împărțit același domiciliu cu victima."
3.               După articolul 3, alin. (2) se introduce un nou' alin. (3), după cum urmează:„(3) Constituie, de asemenea, violență în familie, împiedicarea exercitării în condițiile legii a drepturilor şi libertăților fundamentale, precum şi orice acțiune sau inacțiune de atingere a acestor drepturi şi libertăți săvârșită de către un membru al familiei asupra altui membru al aceleiași familii.
4.                Articolul 4, literele a) şi b) se modifică si vor avea următorul cuprins:
„Art. 4 a) violența verbală — adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, amenințări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare, instigarea la violență de orice tip;"
„b) violența psihologică - impunerea voinței sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune şi de suferință psihică în orice mod şi prin orice mijloace, violența demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, prin amenințări verbale, afișare ostentativă a armelor, neglijare, alienare parentală, controlul vieții personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, precum şi alte acțiuni cu efect similar;"
  5.                                                                          Articolul 4, litera d) se modifică şi se completează după cum urmează:
„d) violența sexuală — agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hârțuire, intimidare, manipulare, brutalitate în vederea întreținerii unor relaţii sexuale forțate, viol conjugal, căsătorii forțate între minori, mutilarea genitală a femeilor, avortul forțat sau sterilizarea forțată;"
  6.                                                                            Articolul 6, litera c) se modifică si se completează după cum urmează:
„c) la protecție specială, adecvată situației şi nevoilor sale astfel încât victima să fie protejată de agresiuni ulterioare"
  7.                 După Articolul 6 litera e) se introduce o nouă literă având următorul cuprins:
„f) accesul la serviciile prevăzute la literele d) şi e) nu este condiționat de depunerea unei plângeri penale împotriva agresorului"
  8.                                                                             Articolul 6, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 6 d) la servicii gratuite de consiliere psihologică, reabilitare, reintegrare socială, precum şi la asistență medicală gratuita în condițiile prezentei legi;"
  9.                                                                                Articolul 23, alin. (1) se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 23 (1) Persoana supusă unui act de violență din partea unui membru al familiei poate solicita instanței ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecție, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri - obligaţii sau interdicții:" 10.       Art. 23, alin (1), după lit. h) se introduc două noi litere i) şi j), având următorul conținut:„Art. 23 i) înapoierea de îndată a copilului luat fără acordul părintelui la care instanța a stabilit în mod definitiv locuința acestuia sau înapoierea copilului la terminarea programului de vizită;
j) reintegrarea copilului în unitatea de învățământ.”
11.    După articolul 23, alin. (1) se introduc trei noi aliniate, urmând ca celelalte alineate să fie
numerotate corespunzător, după cum urmează:
„Art. 23 (2) în cazul minorilor şi al persoanelor aflate în imposibilitatea de a solicita emiterea unui ordin de protecție, sesizarea situației de violență în familie se înaintează organelor de poliție de către orice persoană care a luat cunoștință, pe orice cale, de existența situației de violență în familie.
(3)   Organele de poliție vor proceda de îndată la verificarea aspectelor semnalate şi înaintarea rezultatelor verificării, in termen de 24 de ore de la primirea solicitării, către parchetul competent. Procurorul, după examinarea documentelor cazului, solicită instanței emiterea ordinului de protecție în cazul în care constată existența unei situaţii de violență familie.
(4)   in cazul în care există impedimente legale la efectuarea verificărilor, organele de poliție au obligația de a solicita de îndată instanței emiterea unui mandat special, cu executare imediată, pentru realizarea acestora. Instanța competentă emite un mandat special în termen de 24 de ore de la primirea solicitării."
  12.                  Articolul 31, punctul (3) se modifică și se completează după cum urmează:
„Art. 31 (3) Pentru punerea în executare a ordinului de protecție, organele polițienești au datoria de a pătrunde în incinta oricărui imobil în care există suspiciunea rezonabilă că se află victima."
13.           La articolul 32, punctul (1) se modifica si va avea următorul cuprins:
„Art. 32 (1) Încălcarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 23 alin. (1) şi dispuse prin ordinul de protecție, precum şi opunerea în orice mod la executarea de către organele polițienești a dispozițiilor ordinului de protecție, inclusiv prin luarea de măsuri pentru a împiedica sau a face ineficientă executarea de către acestea a dispozițiilor ordinului de protecție constituie infracțiune de nerespectare a hotărârii judecătoreşti şi se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an. împăcarea părților înlătură răspunderea penală."
Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților în ședința din .  cu
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Președintele Camerei Deputaților
Zgonea Valeriu
Președintele Senatului
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 [ngo4020]

Niciun comentariu:

Cele mai citite