vineri, 24 iunie 2016

Initiativa CSM privind titlul executor cuprins in acordul parental

Articolul poate fi gasit in original aici

Recunoașterea ca titlu executoriu a acordului parental conţinut de certificatul de divorţ emis de notarul public în ceea ce priveşte măsurile referitoare la minori

În ședința din 27 octombrie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea Ministerului Justiţiei cu următoarele propuneri de modificare legislativă:
1. Modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
Art. 100 se modifică şi va avea următorul cuprins: (precizare: textul actual devine alin.(1), după care se va introduce un nou alineat, alin.(2), care va reglementa propunerea formulată):
„Art. 100 – (1) Înscrisul autentificat de notarul public care constată o creanţă certă şi lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia. În lipsa înscrisului original poate constitui titlu executoriu duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public.
(2) Constituie de asemenea titlu executoriu acordul parental încheiat prin înscris autentificat cu ocazia divorţului sau ulterior acestui moment, în care, exercitând împreună autoritatea părintească, părinţii se înţeleg cu privire la aspecte cum sunt: stabilirea locuinţei copilului, modalitatea de păstrare a legăturilor personale cu minorul ale părintelui cu care acesta nu locuieşte, precum şi alte măsuri asupra cărora părinţii pot să dispună în condiţiile art. 375 alin. (2) din Codul civil.”
La art.136, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alin.(5), cu următorul cuprins:
„(5) Acordul parental autentificat de notarul public constituie titlu executoriu în condiţiile art.100 din lege.”
2. Modificarea Codului de procedură civilă, după cum urmează:
Modificarea denumirii Secţiunii a II-a a Capitolului IV, Titlul III, Cartea a V-a din „Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori” în „Executarea hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii referitoare la minori.”
Modificarea/completarea dispoziţiilor art. 684 Cod procedură civilă (propunere Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti) :
La articolul 684, alin.(2) se modifică şi avea următorul cuprins:
„ (2) Executarea silită nu se va putea face la alte ore decât cele menţionate şi nici în zilele nelucrătoare, stabilite potrivit legii, în afară de cazul în care se dispune altfel prin chiar hotărârea judecătorească pusă în executare, prin titlul executoriu prevăzut la art….(se va indica articolul nou introdus prin care se va da caracterul de titlu executoriu înscrisului emis de notarul public care consfinţeşte acordul parental) sau de cazurile urgente în care executarea poate fi încuviinţată de instanţa de executare, prin încheiere, dată în condiţiile art. 680 alin.(2).”ref.[ngo4560]
Colectivul ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite