luni, 3 aprilie 2017

Sesizarea privind perimarea cererii de chemare in judecata

Sentinta in original aici 

Pe rol se afla soluţionarea cauzei civile având ca obiect ,,exercitarea autoritate părintească, stabilire domiciliu minor şi pensie de întreţinere, privind pe reclamantul B, cu domiciliul în ...., judeţul ...., CNP ...., în contradictoriu cu parata Z, cu acelaşi domiciliu, citată şi în comună ...., la familia ....., părinţii săi, prin curator, avocat ...., cu domiciliul în ....., Judeţ ....

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul personal, lipsind parata.
Procedura de citare este nelegal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, se constată că procedura de citare cu parata este nelegal îndeplinită, citaţia emisă către această fiind restituita la dosar, cu menţiunea oficiu a perimării, precum şi că în cauză a fost întocmit referatul asupra actelor de procedura în legătură cu perimarea, prevăzută de art.420 alin. (1) C.pr.civ.; se constată că prin încheierea de şedinţa din data ...., instanţă a dispus suspendarea judecăţii, precum şi că la data de ...., prin intermediul email-ului instanţei, s-a depus la dosar de către reclamant cerere de repunere pe rol, cerere de ajutor public juridic, precum şi un set de înscrisuri.

Reclamantul menţionează că nu a fost în măsură să achite onorariul pentru avocatul desemnat.
Instanţa pune în discuţia părţilor sesizarea privind perimarea cererii de chemare în judecată.
Reclamantul solicita respingerea sesizării privind perimarea.
Instanţa reţine cauza în vedere analizării cu prioritate a condiţiilor privind perimarea cererii de chemare în judecată.

Judecătoria
La data de ...., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ...., sub nr. ..../..../...., cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul B, în contradictoriu cu parata Z, prin care acesta a solicitat ... spre creştere şi educare a minorului rezultat din căsătoria părţilor, ...., născut la data de ...., ..... pensie de întreţinere în raport de veniturile paratei, precum şi obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată.
În drept, au fost invocate dispoziţiile art.398. art.499, alin.1, art 529 şi art.533 Cod Civil.
În dovedirea cererii au fost depuse înscrisuri ( filele nr...., din dosarul cauzei ).
La termenul de judecata din data de ... instanţa a luat act de modificare a cererii de chemare în judecată în sensul că reclamantul a solicitat cu referire la punctul nr.1 al acţiunii, exercitarea autorităţii părinteşti exclusive cu privire la minor.
Prin încheierea de şedinţa din data de ... instanţa a dispus citarea paratei prin publicitate, constatând îndeplinite dispoziţiile art.167, alin.1. C.p.c, desemnând în calitate de curator, pe domnul avocat...., pentru reprezentarea intereselor paratei şi stabilind remuneraţia provizorie la suma de .... lei, în sarcina reclamantului.

La termenul de judecata din data de .... cauza a fost suspendată în temeiul art.242. alin.1, având în vedere că reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţia stabilită în sarcina sa, în sensul de a pune la dosar dovada achitării onorariului provizoriu în cuantum de .... lei, pentru curatorul desemnat al paratei, avocat .....

Cauza a fost repusă pe rol din oficiu în vederea discutării perimării cererii de faţă, conform procedurii prevăzute de art.420 C.p.c.

La data de .... reclamantul a depus la dosar cerere de repunere pe rol şi cerere de ajutor public judiciar, având anexate înscrisuri ( filele nr.115 - 132 din dosarul cauzei )
Instanţa procedează la analizarea cu prioritate a condiţiilor privind perimarea cererii de chemare în judecată.

Conform dispoziţiilor normative care reglementează instituţia perimării, faţă de data introducerii cererii de chemare în judecată pe rolul Judecătoriei Slatina.

Potrivit art.416 C.pr.civ : "(1) Orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, recurs, revizuire ... cerere de reformare sau de retractare se perima de drept, chiar împotriva incapabililor, dacă a rămas în reducere din ....  părţi, timp de 6 luni (2) Termenul de perimare curge de la ultimul act de procedura îndeplinit de părţi sau din instanţă."

Analizând sesizarea din oficiu privind perimez cererii din perspectiva textului de lege citat anterior, judecătoria, constantă ca în cauză sunt întrunite condiţiile cerute de lege pentru constatarea cererii ca fiind perimata, deoarece de la data suspendării judecăţii în prezenţa cauza ( ----- ) şi până la data sesizării întocmite o perioadă de timp mai mare de 6 luni şi nu poate fi reţinut motiv de suspendare sau de întrerupere a termenului de perimare.


PENTRU ACESTE MOTIVE, JUDECĂTORIA, ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂŞTE :

Constată perimata cererea formulată de reclamantul B, cu domiciliul în ...., judeţul ...., contradictoriu cu parata Z, cu acelaşi domiciliu, citată şi în comună.... , sat .... , judeţul ...., la familia părintească, stabilire domiciliu minor şi pensie de întreţinere".
Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţa publică astăzi, ....


ref.[ngo1267]
Colectivul ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite