joi, 18 februarie 2016

Noile norme ale UE privind drepturile victimelor

Bruxelles, 16 noiembrie 2015
Noile norme ale UE privind drepturile victimelor, aplicabile începând din 16 noiembrie 2015. vor modifica semnificativ modul în care victimele criminalității sunt tratate în Europa.
Directiva privind drepturile victimelor instituie o serie de drepturi cu forță juridică obligatorie în cazul victimelor criminalității, precum și obligații clare în cazul statelor membre ale UE de a asigura respectarea acestor drepturi în practică (IP/12/1066).
Normele se aplică tuturor persoanelor, indiferent de cetățenia lor, care cad victime criminalității în UE. Aceste norme se aplică totodată atunci când procedurile penale se desfășoară în UE.

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat:  „Conform estimărilor, în fiecare an, o persoană din șapte cade victimă a criminalității în UE. Începând de astăzi, noile norme conferă în mod clar victimelor dreptul la informare și protecție și acces la serviciile de asistență în toate statele membre. Noile norme vor schimba modul în care sunt tratate persoanele care au de suferit din cauza criminalității. Acest lucru va aduce beneficii importante pentru societățile noastre, în ansamblu. Victimele merită să fie în centrul procedurilor penale. Cu toate acestea, nu toate statele membre au informat Comisia că au transpus directiva. Fac apel la statele aflate în această situație să se asigure că aceste norme importante sunt transpuse cât mai curând posibil, astfel încât victimele și familiile lor să poate beneficia de ele în practică.”
Obiectivul noilor norme este ca toate victimele criminalității și membrii familiilor acestora să fie recunoscuți și tratați cu respect, fără discriminare, potrivit unei abordări individuale adaptate nevoilor victimei respective. 
Principalele noi drepturi includ:
  • drepturile membrilor de familie ai victimelor – membrii de familie ai victimelor decedate vor beneficia de aceleași drepturi ca și victimele directe, inclusiv de dreptul la informare, la asistență și la despăgubiri. Membrii de familie ai victimelor în viață au, la rândul lor, dreptul la asistență și la protecție;
  • dreptul de a înțelege și de a se face înțeles - trebuie să se comunice cu victimele într-un limbaj simplu și accesibil. Forma de comunicare trebuie să fie adaptată nevoilor specifice ale fiecărei victime, inclusiv, de exemplu, nevoilor legate de vârstă, limbă și orice eventual handicap;
  • dreptul la informare - autoritățile naționale au obligația de a furniza victimelor o serie de informații privind drepturile acestora, cazul lor, serviciile și asistența de care pot beneficia. Aceste informații trebuie furnizate de la primul contact cu o autoritate competentă, fără întârziere;
  • dreptul la asistență - statele membre trebuie să garanteze accesul victimelor la servicii de asistență, iar autoritățile trebuie să faciliteze îndrumarea către astfel de servicii. Asistența trebuie să fie gratuită și să garanteze confidențialitatea, iar victimele care nu denunță în mod oficial infracțiunea trebuie să poată beneficia, de asemenea, de această asistență. Trebuie să fie disponibile atât servicii de asistență generală (accesibile tuturor victimelor criminalității), cât și servicii de asistență specializată. Asistența specializată include oferirea unui adăpost, asistență în caz de traume și consiliere adaptată diferitelor tipuri de victime;
  • dreptul de a participa în procedurile penale - victimele vor avea un rol mai activ în procedurile penale. Vor avea dreptul de a fi audiate și de a fi informate cu privire la diferitele etape ale procedurilor. În cazul în care victimele nu sunt de acord cu hotărârea de neîncepere a urmăririi penale, ele au dreptul de a contesta decizia. De asemenea, victimele au dreptul la despăgubiri și, dacă în cadrul sistemului național se recurge la procedurile de justiție reparatorie, există acum norme care asigură participarea în condiții de siguranță a victimelor la aceste proceduri;
  • dreptul la protecție - victimele trebuie protejate atât de autorul infracțiunii, cât și de sistemul judiciar penal în sine. Pentru a identifica nevoile de protecție ale victimelor, trebuie efectuată o evaluare individuală în cazul tuturor acestor persoane, pentru a determina dacă sunt vulnerabile la alte vătămări care ar putea apărea în cursul procedurilor judiciare. În caz afirmativ, trebuie luate măsuri de protecție speciale pentru a asigura protecția victimelor pe durata derulării procedurilor, precum și împotriva oricărei amenințări posibile din partea autorului infracțiunii. Se acordă o atenție specială protejării copiilor.
Aceste norme ale UE trebuie acum transpuse și aplicate de toate statele membre. Întrucât multe dintre drepturile instituite de directivă sunt clare și precise, persoanele le pot invoca direct în fața instanțelor naționale, chiar dacă statul membru respectiv nu le-a transpus pe deplin în legislația sa națională.
Următoarele etape
Comisia monitorizează transpunerea în legislațiile naționale și sprijină statele membre în acest demers, în special organizând reuniuni bilaterale și regionale și participând la alte forumuri destinate experților în domeniu. Comisia va colabora îndeaproape cu viitoarea președinție neerlandeză și cu societatea civilă.
Dacă statele membre nu își îndeplinesc obligațiile, Comisia Europeană va lua măsurile legale pentru a asigura respectarea normelor.
Context
În luna mai 2011, Comisia a propus o directivă a UE privind instituirea unor standarde minime pentru victime (IP/11/585 și MEMO/11/310) pentru a ameliora drepturile a 75 de milioane de victime ale criminalității.
În septembrie 2012, Parlamentul European a sprijinit normele propuse (MEMO/12/659), iar în octombrie 2012, Consiliul UE le-a adoptat (a se vedea IP/12/1066). Anterior, în iunie 2012, după negocieri intense mediate de Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul de Miniștri au ajuns la un acord.
După publicarea directivei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, statele membre au avut la dispoziție trei ani pentru a transpune dispozițiile în legislația lor națională.
Pentru mai multe informații

Niciun comentariu:

Cele mai citite