duminică, 11 octombrie 2015

O justiție în interesul copilului - Comunicat al Comisiei Europene

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR
[ngo3440]

DOCUMENTUL COMPLET SE POATE DESCARCA DE AICI

Transformarea sistemului judiciar din Europa într-un sistem care lucrează în interesul copilului constituie o acțiune-cheie în cadrul Agendei UE pentru drepturile copilului. Acesta este un domeniu cu o puternică relevanță practică, în care UE are, conform tratatelor, competența de a traduce în realitate drepturile copilului prin intermediul legislației UE. Planul de acțiune al Comisiei de punere în aplicare a programului de la Stockholm[1] a subliniat, prin urmare, acest aspect pentru perioada 2010-2015.
Copiii pot ajunge să fie implicați în actul de justiție în diferite moduri, de exemplu atunci când părinții lor divorțează sau se judecă pentru custodie, atunci când comit infracțiuni, când sunt martori la infracțiuni sau victimele acestora sau atunci când cer drept de azil. Atunci când copiii au de a face cu sisteme de justiție care nu sunt în interesul copilului, drepturile lui pot suferi limitări sau încălcări multiple.

Copiii pot întâmpina dificultăți în ceea ce privește reprezentarea judiciară sau audierea în instanță. De asemenea, informațiile care le sunt necesare copiilor și reprezentanților lor pentru a-și exercita drepturile și a-și apăra interesele în cadrul procedurilor judiciare pot să fie necorespunzătoare. Copiii pot fi tratați ca adulți fără să beneficieze întotdeauna de măsuri de protecție specifice, adaptate nevoilor și gradului lor de vulnerabilitate, și pot avea dificultăți în a face față acestei situații. Accesul efectiv la justiție și participarea la procedurile administrative și judiciare constituie cerințe fundamentale pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a intereselor juridice ale copiilor.
Litigiile familiale pot afecta negativ bunăstarea copiilor. Copiii care sunt separați de unul dintre părinți sau de ambii părinți trebuie să aibă dreptul de a întreține relații personale și contacte directe cu ambii părinți în mod regulat, cu excepția cazurilor în care acest lucru contravine interesului lor superior[2]. Procedurile civile, în special litigiile transnaționale, care rezultă din dizolvarea căsătoriei sau din separarea legală pot duce la restrângerea acestui drept. În special în cursul procedurilor care au ca obiect stabilirea răspunderii părintești, copiii pot ajunge să fie „captivi” în cadrul unor litigii transfrontaliere de durată între foștii parteneri. Legislația UE[3] facilitează deja recunoașterea și executarea hotărârilor privind răspunderea părintească. Informarea adecvată a copiilor și părinților cu privire la drepturile care le sunt conferite de legislația UE și de legislația națională constituie o condiție prealabilă care le permite să își apere drepturile în cadrul litigiilor familiale. Informațiile ar trebui să fie ușor accesibile și să ofere orientări clare cu privire la procedurile relevante. Comisia, în cooperare cu statele membre, va întocmi și va actualiza fișe privind legislația UE și legislația națională cu privire la obligațiile de întreținere, mediere și recunoașterea și executarea hotărârilor privind răspunderea părintească. În ceea ce privește răpirea copiilor de către părinți, Comisia va acorda o atenție deosebită informațiilor furnizate de Mediatorul Parlamentului European pentru răpirile internaționale ale copiilor de către părinți.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52011DC0060
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/eu-agenda/index_en.htm[1]               Comunicarea Comisiei „Crearea unui spațiu de libertate, securitate și justiție pentru cetățenii Europei: Plan de acțiune pentru punerea în aplicare a Programului de la Stockholm”, COM(2010) 171 final, disponibilă la adresa: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/doc/com_2010_171_en.pdf.
[2]               Articolul 24 alineatul (3) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
[3]               Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, JO L 338, 23.12.2003, p. 1-29.
Colectivul ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite